Amendement aangebracht aan wetsvoorstel om de regels van de VVPRbis te verstrengen vanaf 01/01/2022

07/12


Waarover gaat het?

In 2013 introduceerde de Belgische wetgever een fiscaal gunstregime ter versterking van het kapitaal van kmo-vennootschappen: de VVPRbis-regeling.

Vennootschappen die opgericht zijn vanaf 1/7/2013 met een inbreng in geld of nieuwe inbrengen gedaan in geld in bestaande vennootschappen vanaf 1/7/2013 waarvoor nieuwe aandelen werden uitgereikt, konden mits nog een aantal andere voorwaarden genieten van een verlaagde roerende voorheffing.

Voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng, wordt de roerende voorheffing verlaagd tot 20 %.

In een tweede fase wordt deze verlaagd tot 15 % voor dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het derde jaar na dat van inbreng.

Een belangrijke toepassingsvoorwaarde hierbij is dat het kapitaal volledig volstort moest zijn voor uitkering van de dividenden.

Zo kon een vennootschap opgericht na 1/7/2013 perfect oprichten met een maatschappelijk kapitaal van 18.6000 EUR met enkel de storting van het minimumkapitaal van 6.200 EUR of 12.400 EUR (ingeval van een EBVBA) en pas volstorten tot 18.600 EUR op het moment dat het derde boekjaar na inbreng verstreken is en voordat het dividend wordt toegekend.

Wat verandert er?

In het kader van de hervorming van de vennootschapswetgeving, is het begrip minimumkapitaal geschrapt. De bepaling die vennootschappen zonder minimumkapitaal (18.600 EUR) uitsloot van het VVPRbis-systeem werd eveneens geschrapt.

Nu rijst de vraag wat met vennootschappen die het minimum kapitaal hebben gestort van 6.200 EUR of 12.400 EUR, die zich intussen hebben omgevormd tot een BV en bij die gelegenheid er gebruik van hebben gemaakt om af te zien van de volstorting tot 18.600 EUR? Komen zij nog in aanmerking voor het verlaagd tarief?

Hierover is al veel geschreven, ook de Rulingcommissie sloot de denkpiste niet uit dat ze in aanmerking komen voor het VVPRbis-systeem.

De regering komt nu echter op haar stappen terug. De wetgever zou nooit de bedoeling gehad hebben om de verminderde voorheffing ook in die omstandigheden toe te laten, wat ons inziens een schending is van het gelijkheidsbeginsel en de rechtsonzekerheid in dit land nog groter maakt.

In het amendement dat toegevoegd werd aan het wetsontwerp, staat geschreven dat het vereist is dat de sommen die bij de uitgifte van de aandelen onderschreven werden, volledig volstort moeten zijn. Dus vennootschappen die oorspronkelijk een maatschappelijk kapitaal hadden van 18.600 EUR en nu hebben omgevormd en afgezien hebben van de volstorting en een kapitaal hebben van 6.200 of 12.400 EUR zouden volgens dit amendement dus toch volledig moeten volstorten tot 18.600 EUR.

Het amendement zou voorzien in een overgangsregeling voor vennootschappen die een vrijstelling van volstorting van de destijds onderschreven aandelen hebben doorgevoerd. Zij zouden naar verluidt tijd krijgen tot 31/12/2022 om een kapitaalverhoging te doen om de inbreng opnieuw op het initiële niveau te brengen.

Bijkomende verstrenging

Het amendement voorziet eveneens in een verstrenging van de wachttermijn.

De wachttermijn start niet langer bij de inbreng, maar wel pas bij de volledige volstorting!

Oude regeling:

Stel: de vennootschap is opgericht in 2018 met het eerste boekjaar eindigend per 31/12/2018.

Toen nog opgericht met 18.600 EUR en bijvoorbeeld maar 6.200 EUR volstort.

Dan zou ze op de algemene vergadering in 2022 die beslist over de winstverdeling van 2021 kunnen beslissen om een dividend toe te kennen. Het enige dat diende te gebeuren is een volstorting van het kapitaal tot en met 18.600 EUR voor de toekenning van het dividend.

Nieuwe regeling:

We nemen hetzelfde voorbeeld:

Wanneer men pas in 2022 volstort, zou men volgens het nieuwe amendement dus niet meer kunnen uitkeren aan 15 % omdat de wachttermijn van 3 jaar nu niet start vanaf 2018, maar vanaf het moment van volstorting in 2022!

Het is koffiedik kijken hoe de wet deze verstrengingen gaat implementeren. Als men regulariseert voor 31/12/2022 is de vraag of de termijn dan ook pas begint te lopen vanaf het moment van volstorting.

De vraag is hier of men dan toch niet best volstort voor 31/12/2021 zodat men niet aan de nieuwe termijn van 3 jaar gebonden is, dewelke ingaat vanaf het moment van volstorting en niet meer het moment van inbreng zoals dit vroeger het geval was.

Samengevat:

Hoewel het nog steeds gaat om een wetsvoorstel en er nog veel onduidelijkheid heerst, lijkt het ons alvast verstandig om volgende zaken te onthouden:

  • Wetsvoorstel voorziet in een effectieve volstorting van het oude minimumkapitaal voor vennootschappen opgericht voor 01/05/2019.
  • Alsook een invoeren van een 3 jaar wachttermijn te rekenen vanaf volstorting, eerder dan vanaf oprichting.
  • Indien dit zo wet wordt, zal verlaagde VVPR bis tarief voor velen pas kunnen worden uitgeoefend na een tweede wachttermijn van 3 jaar.

We dienen geval per geval te bekijken. Indien jouw onderneming zich in één van de bovenbeschreven situaties bevindt, zal je dossierbeheerder met jou contact opnemen.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek

08/12

Innovatieaftrek vervangt octrooiaftrek
De fiscale stimulans voor de verwerving en het gebruik van octrooien, de zogenaamde octrooiaftrek, was bijzonder interessant. Misschien té interessant, want Europa vroeg in 2016 om het systeem op te doeken. België verving de octrooiaftrek door de zogenaam…
Lees meer

Ondernemer in de kijker: het verhaal van Karel Van Den Eynde

02/12

Ondernemer in de kijker: het verhaal van Karel Van Den Eynde
De juiste man op het juiste moment. Zo rolde Karel, na een ontmoeting op een trouwfeest in zijn jonge twintiger-jaren, de wereld van het vastgoed in. Tien jaar lang baatte hij een immokantoor uit in Maastricht, en dan voelde hij dat het tijd was voor een …
Lees meer

De hervorming van de Vlaamse registratierechten

02/12

De hervorming van de Vlaamse registratierechten
In haar septemberverklaring kondigde de Vlaamse regering een fikse verlaging van de registratierechten aan, tenminste voor de aankoop van de eerste woning. Die tariefverlaging wordt meteen ook gecompenseerd door een tariefverhoging in andere situaties. Ee…
Lees meer