Belastingaangifte niet of laattijdig ingediend

29/06


Belastingplichtigen die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomen, kunnen soms een gepeperde rekening voorgeschoteld krijgen.

Als zij geen aangifte indienen of hun aangifte te laat, onvolledig of onjuist indienen, kan de administratie de belastingplichtige immers op verschillende manieren sanctioneren (bovenop bepaalde procedurele sancties zoals de aanslag van ambtswege):

  • Administratieve boetes die 50 tot 1.250 euro kunnen bedragen (of zelfs 6.250 euro wanneer er geen aangifte wordt gedaan van een juridische constructie in het buitenland)
  • Belastingverhogingen die kunnen oplopen van 10 tot 200%

Het bedrag van de boetes of het percentage van de verhoging wordt bepaald op basis van verschillende factoren, zoals het aantal inbreuken uit het verleden, de intentie van de belastingplichtige om de belasting te ontduiken enz.

Een laattijdige indiening van een belastingaangifte kan in principe zowel tot een boete als een belastingverhoging leiden, zelfs als de belastingplichtige niet te kwader trouw handelt. Het Hof van Beroep van Gent heeft dit echter ter discussie gesteld in een arrest van 11 mei 2021. Zo verbood het Hof de administratie een verhoging van 10% in te houden bovenop een boete van 1.250 euro die de belastingplichtige moest betalen omdat hij zijn aangifte te laat had ingediend. Het Hof oordeelde immers dat het in dit specifieke geval strijdig was met het evenredigheidsbeginsel om voor dezelfde inbreuk twee sancties op te leggen.

Bij een discussie met de administratie is het in elk geval belangrijk om aandachtig te blijven voor de procedureregels en de naleving ervan door de ambtenaar, zeker wanneer het gaat om administratieve sancties zoals een boete of een verhoging. De hierboven beschreven beslissing lijkt de belastingbetaler in bepaalde gevallen een extra wapen te geven tegen de fiscus, op voorwaarde dat hij het goed weet te gebruiken.

Onze teams kunnen u helpen om uw rechten te laten gelden bij een discussie met de administratie.

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Deeleconomie: het nieuwe belastingstelsel

27/07

Deeleconomie: het nieuwe belastingstelsel
Nadat het Grondwettelijk Hof de regeling voor 'het belastingvrij bijklussen' eind 2020 vernietigde, werd een nieuw en specifieke belastingregeling ingevoerd voor de diensten (en dus niet voor de verkoop van goederen) die een particulier aan een andere par…
Lees meer

De verrekening van vertrekvakantiegeld

15/07

De verrekening van vertrekvakantiegeld
Werknemers bouwen hun vakantiegeld op in het jaar voorgaand aan de vakantie. Bij verandering van werkgever moet dat ‘spaarpotje’ uitgekeerd worden. De verrekening van dat vakantiegeld bij de nieuwe werkgever verandert. Verrekening Als een bediende van w…
Lees meer

Vriendenerfenis ipv duolegaat: loont het de moeite?

01/07

Vriendenerfenis ipv duolegaat: loont het de moeite?
Het duolegaat is een interessante techniek om de belastingdruk te verlagen voor erfgenamen en legatarissen die niet tot categorie 1 (partner en/of rechte lijn) behoren. Zij zijn in het Vlaams Gewest immers onderworpen aan hoge tarieven erfbelasting (tot 5…
Lees meer