Jouw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? De asset deal

22/01


Jouw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? De Asset deal

#FINIVOADVISEERT

Inleiding

Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen over zowel de procedure als de bijzondere aandachtspunten bij de overname van een bedrijf. Deze bijdrage is de tweede bijdrage in de reeks. Lees hier het eerste deel.

  Zoals reeds toegelicht in de vorige bijdrage, kan je een bedrijf op 2 manieren overnemen. Ofwel neem je bepaalde activa (i.e. Asset deal) over, ofwel neem je de aandelen over (i.e. Share deal). De keuze voor de ene of de andere overname hangt van een aantal factoren af en dient in het kader van jouw wensen en specifieke situatie te worden beoordeeld. In deze bijdrage zullen wij verder ingaan op de Asset deal.

  Wat is een Asset Deal en wat neem je over?

  Wanneer je kiest om niet de aandelen van een bedrijf over te nemen maar slechts een deel van de activa of bepaalde activiteiten van het bedrijf, dan is een Asset deal een goede oplossing. Bij een Asset Deal zal de verkoper (het bedrijf zelf) bepaalde activa dan aan jou verkopen. Bij een Asset deal neem je dus enkel over wat in de verkoop werd inbegrepen en wat je dus hebt afgesproken. In tegenstelling tot een Share deal waarbij je de aandelen van een bedrijf koopt met al wat erin zit (zowel activa als passiva).

  Een Asset deal kan betrekking hebben op:

  • een algemeenheid: het gehele vermogen van het bedrijf, dus alle activa en passiva, niet te verwarren met een Share deal waarbij je de aandelen koopt en hierdoor al het onderliggend vermogen[1].
  • een bedrijfstak[2]: is onderdeel van de handelszaak maar wel onderdeel dat autonoom kan functioneren op technisch en organisatorisch vlak.
  • de handelszaak: deze bestaat uit alle materiële en immateriële elementen die nodig zijn om de continuïteit van de activiteiten te verzekeren en om het cliënteel te kunnen bedienen (zijnde o.a., het cliënteel, het materiaal, de contracten met leveranciers, de auteursrechten, de handelsnaam).
  • slechts bepaalde activa en/of passiva. Je geniet hier een grote vrijheid om te kiezen wat je wel en niet overneemt.

  Ongeacht voor welk van de 4 bovenstaande soorten Asset deals er zal worden gekozen, het is ten zeerste aangeraden om zeer goed op te sommen wat wel en wat niet inbegrepen is in de verkoop. Dit is onder andere belangrijk omdat de activa niet zomaar na ondertekening van het overnamecontract zal overgaan. Contracten, vergunningen, auteursrechten, inschrijvingen van voertuigen, websites en dergelijke meer dienen in principe allemaal te worden overgezet naar de overnemer. Deze staan immers allemaal op naam van de verkoper en zijn verbonden aan zijn ondernemingsnummer. Naar gelang het soort activa zijn er andere formaliteiten die dienen te worden vervuld.

  [1] Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet hier in een procedure die we in deze bijdrage buiten beschouwing gaan laten.

  [2] Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet hier in een procedure die we in deze bijdrage buiten beschouwing gaan laten.

  Wat zijn de bijzondere aandachtspunten?

  • Personeel

  De nodige voorzichtigheid is toch vereist indien het bedrijf dat haar activa of een deel van haar activa verkoopt, personeel heeft. Men kan niet zomaar allerhande activa verkopen en het personeel achterlaten in een bedrijf waar geen activa en/of activiteiten meer zijn. Ter bescherming van het statuut en de rechten van de werknemer werd de collectieve arbeidsovereenkomst nr.32bis van 7 juni 1985 in het leven geroepen (“CAO 32bis”). Samengevat, indien je een handelszaak of bedrijfstak overneemt dien je er de werknemers in principe bij te nemen, met behoud van hun loon en overige voordelen.

  • Schulden

  Bij overname van bepaalde actiefbestanddelen neem je in principe de schulden niet over. Het bedrijf dat de activa verkoopt blijft immers bestaan en kan haar eventuele schulden dan aflossen met de ontvangen gelden volgende uit de verkoop. Echter, de overheid heeft bescherming voorzien voor zichzelf, je zou als overnemer wel nog aansprakelijk kunnen worden gesteld voor onder andere de fiscale en/of sociale schulden (o.a. RSZ, BTW, alimentatievorderingen, strafrechtelijke boetes, onroerende voorheffing, enz.).

  Indien de overgedragen activa een geheel betreft die het behoudt van het cliënteel mogelijk maakt, kan de overheid oordelen dat de overdracht aan hen niet tegenstelbaar is en kan je dus als overnemer hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor eventuele sociale en/of fiscale schulden, zoals hierboven werd opgesomd. We gaan hieronder verdere toelichting geven over de niet-tegenstelbaarheid en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer.

  • Niet-tegenstelbaarheid van de verkoop

   De overdracht van de activa zal pas tegenstelbaar zijn aan de overheid na het einde van de maand die volgt op het moment waarop de overdracht hen formeel ter kennis werd gebracht. Dit betekent dat nadat de overheid werd ingelicht over de verkoop van de activa dat zij een maand de tijd heeft om eventueel nog beslag te kunnen leggen op deze activa om zo haar schuldvordering alsnog ten gelde te kunnen maken. Indien de overheid werd ingelicht en de periode van één maand verstreken is, is de verkoop van de activa aan haar tegenstelbaar en zal zij de verkoop moeten respecteren.
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de overnemer

   Indien er sociale en/of fiscale schulden zijn, kan bovenop de niet-tegenstelbaarheid van de overdracht de overheid de overnemer vragen om de openstaande schulden te betalen. Zijn aansprakelijkheid is wel beperkt tot wat hij reeds betaald heeft aan de verkoper tijdens de periode van niet-tegenstelbaarheid van één maand.

  • Oplossing? Aanvraag certificaten en betaling na periode van niet-tegenstelbaarheid

   Men kan trachten bovenstaande niet-tegenstelbaarheid van verkoop en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overnemer te vermijden door aan de bevoegde instanties binnen de overheid certificaten aan te vragen waarin zij bevestigen dat er geen openstaande schulden zijn. Vervolgens is het ook belangrijk om deze overheidsinstanties tijdig in kennis te stellen van de overdracht zodat de termijn van één maand van niet-tegenstelbaarheid kan beginnen lopen. In het kader hiervan kan men ook in het overnamecontract voorzien dat de prijs pas zal worden betaald nadat de termijn van één maand afgelopen is.
  • Waardebepaling

   Al is de prijs uiteraard altijd onderhandelbaar en vrij te bepalen tussen de partijen, verschilt het uitgangspunt voor de waardebepaling naar gelang het een Asset deal of een Share deal betreft. Bij een Asset deal zal men uitgaan van de marktwaarde van de actiefbestanddelen die worden overgenomen. Bij een Share deal zal men eerder uitgaan van de boekwaarde en de resultaten van de Vennootschap. In een latere bijdrage zullen we verder ingaan op de waardebepaling bij de Share deal.

  • Fiscaal

   Inkomstenbelasting

   Als algemene regel geldt dat de overdracht van de actiefbestanddelen belastbaar zal zijn bij de verkoper maar wel fiscaal aftrekbaar zal zijn bij de koper. Voor ieder actiefbestanddeel zal moeten worden beoordeeld hoe deze in hoofde van de verkoper zal worden belast. Als gevolg daarvan wordt in het kader van een asset deal soms een hogere prijs overeengekomen dan bij een share deal.

   BTW

   Indien de verkoper van de activa BTW- plichtig is, zal de overdracht onderworpen zijn aan BTW. De overdracht kan vrijgesteld worden van BTW indien de overdracht een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling betreft.

  Conclusie

  Een Asset Deal is niet zonder risico’s! Heb je concrete plannen om je bedrijf te verkopen of een bedrijf over te nemen? Finivo adviseert. Zowel de juristen als onze boekhouders zijn hier specialisten ter zake!

  Contacteer ons voor meer informatie via juridisch@finivo.be

  We’re always looking for talented people.

  Kom jij ons team versterken?

  Meer nieuws lezen? Check ook deze:

  Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal

  22/02

  Je bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Eerste stappen in de share deal
  Dit artikel maakt deel uit van een reeks bijdragen over zowel de procedure als de bijzondere aandachtspunten bij de overname van een bedrijf. Deze bijdrage is de derde bijdrage in de reeks. Zoals reeds toegelicht in de inleidende bijdrage, kan je een…
  Lees meer

  Welke CO²-uitstoot is van toepassing in 2021, NEDC of WLTP?

  11/02

  Welke CO²-uitstoot is van toepassing in 2021, NEDC of WLTP?
  De CO2-uitstoot van een bedrijfswagen is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid, de berekening van het voordeel alle aard voor het privé- gebruik, maar ook voor de verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV). Hoe hoger de CO2-uitstoot,…
  Lees meer

  Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

  11/02

  Verlenging betaalpauze bij financiële instellingen!

  De laatste verlenging loopt tem 31/3/2021. Het uitstel aflossen van kredieten is voor ondernemers opnieuw verlengd! De nieuwe verlening loopt tem 30/6/2021.

  De aanvraag voor deze verlenging dient te gebeuren voor 31/3/2021.

  Lees meer