Vanaf wanneer wordt mijn vennootschap juridisch en fiscaal als een grote vennootschap beschouwd en wat zijn de gevolgen hiervan?

29/03


VRAAG VAN DE ONDERNEMER

You can count on us. Elke week beantwoordt FINIVO jullie fiscale of financiële vraagstukken. Deze week ontvingen we de volgende vraag van een ondernemer:

Vanaf wanneer wordt mijn vennootschap juridisch en fiscaal als een grote vennootschap beschouwd en wat zijn de gevolgen hiervan?”


Begrip

Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan 1 van volgende criteria overschrijden.

Wanneer meer dan 1 van deze bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende 2 achtereenvolgende boekjaren voordoet.

Criteria

 • Omzet: 9.000.000
 • Balanstotaal: 4.500.000
 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50

Men dient gedurende 2 jaar meer dan 1 van bovenstaande criteria te overschrijden om als groot beschouwd te worden. Wanneer men dan in het 3de jaar terug als klein beschouwd kan worden omdat dan plots maar 1 criteria wordt overschreden doet er niet toe. Men zal dan gedurende minstens 2 jaar als groot beschouwd worden.

Om terug als klein beschouwd te kunnen worden zal men dus gedurende 2 opeenvolgende jaren niet meer dan 1 van bovenstaande criteria mogen overschrijden.

Hoe worden deze drempelbedragen berekend:

 • Heeft het boekjaar uitzonderlijk een duur van meer of minder dan 12 maanden, waarbij deze duur niet langer kan zijn dan 24 maanden min één kalenderdag, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief btw geprorateerd.
 • Wanneer de opbrengsten voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post “omzet”, dan moet als omzet worden verstaan het totaal van de bedrijfs- en financiële opbrengsten (grootboekrekening 74 + 75) met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten (uitzonderlijk kosten & opbrengsten).

Geconsolideerd bekijken?

Wanneer de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 1:20 W.Venn., worden de criteria inzake omzet en balanstotaal op geconsolideerde basis berekend. Dit betekent dat de omzet, het balanstotaal en het personeel (gemiddelde VTE’s) van deze vennootschappen samen moet opgeteld worden om na te gaan of men de drempels niet overschrijdt. De verplichting om de criteria op geconsolideerde basis te berekenen geldt juridisch echter enkel voor moedervennootschappen. M.a.w. de vennootschappen die de controle uitoefenen op één of meerdere dochtervennootschappen. De enige uitzondering hierop is het consortium. Alle vennootschappen die deel uitmaken van een consortium worden steeds beschouwd als moedervennootschap en moeten de criteria dus ook op geconsolideerde basis berekenen.

Onder “met een vennootschap verbonden vennootschappen” wordt verstaan:

 1. de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;
 2. de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;
 3. de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;
 4. de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);

Op welke domeinen heeft de kwalificatie grote vennootschap gevolgen:

 • Het model van de jaarrekening
 • Het al dan niet opstellen van een jaarverslag
 • De benoeming van een commissaris
 • Fiscale voordelen van een kleine onderneming

Jaarrekening:

Wanneer men als een grote vennootschap kwalificeert dient men een jaarrekening neer te leggen volgens het volledige model.

Wanneer een vennootschap verbonden is met andere vennootschappen, zoals hierboven beschreven, kan zij mogelijks ook verplicht zijn om een geconsolideerde jaarrekening neer te leggen. Die verplichting geldt echter niet voor een groep van beperkte omvang. Een groep van beperkte omvang hoeft geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen zolang deze vennootschappen samen op geconsolideerde basis, op datum van jaarafsluiting niet meer dan één van volgende criteria overschrijden:

Criteria

 • Omzet: 34.000.000
 • Balanstotaal: 17.000.000
 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 250

De vennootschap kan evenwel vrijgesteld worden om een geconsolideerde jaarrekening op te maken wanneer de onderneming zelf een dochteronderneming is van een moederonderneming, waarbij de moederonderneming reeds een geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt.

Benoeming van een commissaris / jaarverslag van de bestuurders

 • Een commissaris dient te worden aangesteld indien een vennootschap groot is.
 • Een commissaris dient eveneens te worden aangesteld indien de vennootschap klein is en zij deel uitmaakt van een groep die verplicht is om een geconsolideerde jaarrekening op te maken en te publiceren (artikel 3:72, 2° WVV).
 • Grote vennootschappen die de vorm hebben van een VOF, CommV of EESV en waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, dienen evenwel geen commissaris aan te stellen.

Zoals hierboven beschreven is het opstellen van een geconsolideerde niet vereist is wanneer een vennootschap deel uitmaakt van een groep van beperkte omvang. In een kleine vennootschap, die behoort tot een groep van beperkte omvang dient dus nooit een commissaris aangesteld te worden.

 • Wanneer de vennootschap als groot kwalificeert dan dient het bestuursorgaan een jaarverslag op te stellen.

Voordelen klein vennootschap (enkele voorbeelden)

 • Verlaagd tarief roerende voorheffing op nieuwe kapitaalinbreng
 • Dividenden met 15 % RV (VVPRbis)
 • Liquidatiereserves
 • Verhoogde eenmalige investeringsaftrek
 • 20 % op de eerste 100.000 EUR winst
 • KMO start-up: “tax shelter”: 30-45 % belastingvermindering voor investeerders in kapitaal startende vennootschap.

De microvennootschap

Sinds enkele jaren werd ook de microvennootschap in het leven geroepen voor heel kleine vennootschappen.

Een micro-vennootschap is een kleine vennootschap met rechtspersoonlijkheid die op datum van de jaarafsluiting geen dochtervennootschap of moedervennootschap is en die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 • Omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 700.000 euro
 • Balanstotaal: 350.000 euro
 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 10

Microvennootschappen kunnen een jaarrekening opstellen volgens het micromodel. De toelichting in dit model is nog beperkter dan in het verkorte model dat geldt voor kleine vennootschappen. Fiscaal genieten zij van dezelfde voordelen als kleine vennootschappen.

#finivo #youcancountonus #accountancy #accountants #adviespartner #ondernemers #ondernemen

Het FINIVO team

We’re always looking for talented people.

Kom jij ons team versterken?

Meer nieuws lezen? Check ook deze:

Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen

02/04

Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen
Finivo houdt jullie graag op de hoogte van de nieuwste steunmaatregelen die de overheid lanceert. Daarom lichten we in deze nieuwsflash de extra Vlaamse steunmaatregel 5 en het 'Globalisatiemechanisme' toe.Vlaams beschermingsmechanisme 5 Wie kan deze pre…
Lees meer

Corona update: Nieuw fiscaal steunpakket.

18/03

Corona update: Nieuw fiscaal steunpakket.
Corona update: Nieuw fiscaal steunpakket. De economische impact van het virus blijft zeer groot. Daarom besloot de federale regering enkele nieuwe steunmaatregelen goed te keuren en het bestaande steunpakket voor zelfstandigen, bedrijven en kwetsbare per…
Lees meer

Thuiswerkvergoeding. Welke nieuwe regels zijn van kracht?

18/03

Thuiswerkvergoeding. Welke nieuwe regels zijn van kracht?
Door de coronacrisis werken veel werknemers noodgedwongen van thuis uit. Omdat er over thuiswerkvergoedingen heel wat onduidelijkheid heerste, heeft de fiscus nieuwe regels vastgelegd voor werkgeverstussenkomsten in thuiswerk. Die regels zijn van toepas…
Lees meer